SUGOI SIM

User Guide

iPhone・iPad Setting Guide

※สำหรับท่านที่ใช้ iPhone/iPad กรุณาติดตั้งโปรไฟล์ (Install Profile) ก่อนออกเดินทาง

กรุณาเปิดหน้านี้ด้วย Safari ของ iPhone และดาวน์โหลดการตั้งค่าโปรไฟล์

※หากเครื่องของท่านมีการตั้งค่าโปรไฟล์ APN ของบริษัทอื่นอยู่ก่อนแล้ว ท่านจำเป็นต้องลบโปรไฟล์นั้นออกก่อน และหลังจากการใช้งาน SUGOI SIM หากท่านต้องการที่จะตั้งค่า APN ของบริษัทอื่น ท่านจะต้องลบโปรไฟล์ (Profile) ของเราก่อน มิฉะนั้นท่านอาจไม่สามารถใช้งานสัญญาณของเครือข่ายอื่นได้

※แม้อุปกรณ์สื่อสารจะรองรับคลื่นความถี่ของ SUGOI SIM ก็ตาม ความเร็วและสถานะของบริการ4G/3G จะแตกต่างกันตามพื้นที่

อาจมีกรณีเชื่อมต่อไม่ได้หรือไม่เสถียรภาพขึ้นอยู่กับสภาวะของพื้นที่นั้นๆ

1 : เปิดหน้านี้ด้วย Safari ของ iPhone และดาวน์โหลดโปรไฟล์

Profile Download

※โปรไฟล์การตั้งค่า APN นี้ เป็นการตั้งค่าเองและได้รับการตรวจสอบแล้ว แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถรับประกันการทำงานทั้งหมด

※อาจมีกรณีที่ซิมการ์ดไม่ทำงาน เนื่องจากการอัพเดท iOS หรือการตั้งค่าพิเศษของ อุปกรณ์สื่อสารนั้น

 

■ วิธีการลบโปรไฟล์ (Profile) เดิมออก

  เข้าเมนูการตั้งค่า (Settings) → "ทั่วไป" (General) → "โปรไฟล์" (Profile) → เลือกโปรไฟล์ (Profile) ชื่อ "U-mobile*d" → "ลบโปรไฟล์" (Delete Profile)

 

หลังจากลบแล้ว กรุณาดาวน์โหลดโปรไฟล์ (Profile) ใหม่อีกครั้ง

 

※สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่เท่านั้น

※อาจมีกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดได้โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ iOS

2 : ติดตั้งโปรไฟล์ (Install profile)

เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว จะแสดงหน้าต่างติดตั้งโปรไฟล์

กดปุ่มติดตั้ง (Install)

3 : ตรวจสอบการติดตั้งโปรไฟล์

เมื่อกดปุ่มติดตั้ง (Install) จะแสดงหน้าต่างติดตั้ง

กดปุ่มติดตั้ง (Install)

※หากเครื่องของท่านมีการตั้งค่าโปรไฟล์ APN ของบริษัทอื่นอยู่ก่อนแล้ว ท่านจำเป็นต้องลบโปรไฟล์นั้นออกก่อน และหลังจากการใช้งาน SUGOI SIM หากท่านต้องการที่จะตั้งค่า APN ของบริษัทอื่น ท่านจะต้องลบโปรไฟล์ (Profile) ของเราก่อน มิฉะนั้นท่านอาจไม่สามารถใช้งานสัญญาณของเครือข่ายอื่นได้

4 : ตรวจสอบรหัสผ่าน

ใส่รหัสผ่านของ iPhone ของท่านเอง

5 : สิ้นสุดการติดตั้ง (Install)

สำเร็จการติดตั้ง(Install) และการตั้งค่า APN

เพียงแค่ถอดเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น ท่านจะสามารถใช้ SUGOI SIM ภายในประเทศญี่ปุ่นได้

Copyright(c) © Cumin Co.,Ltd. All Rights Reserved.