ការដំនើរការស៊ីមកាត “SUGOI SIM” ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅប្រទេសជប៉ុន
គួរភ្ជាប់ភ្លាមពេលអ្នកទៅដល់
ក្នុងពេលជិះយន្តហោះវានិងទាញយកសារ ហើយអ្នកនិងបានទទួលបានសារពេលអ្នកទៅដល់ ប្តូរស៊ីមកាត​របស់លោកអ្នកនៅពេលអ្នកនៅលើយន្តហោះ ហើយប្តូរ APN settings បន្ទាប់ពីអ្នកទៅដល់។
សំរាប់ពត៌មានលំអិត >
4G LTE មានល្បឿនលឿន NTT docomo ផ្តល់ជូននូវសេវាខ្លាំង មានថេរភាពក្នុងការទំនាក់ទំនង SUGOI SIM​ពិតជាខ្លាំង សេវាល្អ ហើយមានបណ្តាញល្អដែលផ្តល់ជូនដោយ docomo។ ប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក4G វាអាចប្រើជាមួយ 4G LTE network ដែលដើរលឿនហួសពីការរំពឹងទុក។
សំរាប់ពត៌មានលំអិត >
▲ត្រលប់ទៅខាងលើវិញ ស៊ីមនេះអាចប្រើបានរហូតដល់7ថ្ងៃហើយ វាផ្តល់ជូននូវល្បឿនលឿនដោយ4G LTE។ Unlimited Internet
・3G/4G LTE : 200MB/1day ・ អតិបរិមា 1.4GB អាចប្រើបានរហូតដល់7ថ្ងៃ ・ល្បឿននៃការទំនាក់ទំនងមានរហូតដល់ 150Mbps (ទទួល) លើ Xi network ដោយ NTT docomo.
※150Mbpsគឺជាល្បឿនខ្ពស់បំផុតដែលកំនត់ដោយ hardware​ជាក់លាក់ ហើយសំរាប់ការទំនាក់ទំនងវិញមានល្បឿនលឿនតាមតំបន់ដែលបំពាក់ដោយ NTT docomo។ ល្បឿនអាចមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើឧបករណ៏ដែលយើងប្រើប្រាស់ កត្តាទីតាំង កត្តាអាកាសធាតុ នឹង ភាពបាំងជិតនៃអាគារខ្ពស់ ដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន។ ※ល្បឿននៃការភ្ជាប់នឹងមានការថយចុះដល់ 200kbps បន្ទាប់ពីប្រើលើស 200MB/day ※ការទាក់ទងគ្មានដែនកំនត់ ※ទិន្នន័យនិងចាប់ផ្តើមដំនើរនៅថ្ងៃបន្ទាប់រាល់ពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ម៉ោង24:00 ថ្ងៃទី7។ ※ទិន្នន័យមិនអាចប្រើប្រាស់បានចាប់ពីថ្ងៃទី 7 គិតចាប់ពីថ្ងៃដំបូងដែលបានប្រើ។ វាអាចប្រើប្រាស់បានជាលក្ខណៈបែប LTE data communication ដែលមានចំនួន 1.4GB សំរាប់ 7ថ្ងៃ។ ※SUGOI SIM ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រាល់ស្ថានីយសំរាប់ទំនាក់ទំនង នឹង ល្បឿនរបស់4G / 3G គឺវាអាស្រ័យតាមតំបន់។ តំបន់ខ្លះ មិនសូវមានបណ្តាញទាក់ទង រឺក៏គ្មានតែម្តង។ ▲ត្រលប់ទៅខាងលើវិញ
ជាការពិតណាស់ សេវានេះគ្រប់ដណ្តប់ទូទាំងប្រទេសជប៉ុន! សំរាប់សេវារបស់បណ្តាញ NTT docomo មានទូទាំងផ្ទៃប្រទេសជប៉ុន១០០% ដូចនេះ ការទំនាក់ទំនងមានគុណភាពគ្រប់ទីកន្លែងនៅប្រទេសជប៉ុន។
 ・សេវាទូរស័ព្ទនៅប្រទេសជប៉ុនមាន១០០% ពីព្រោះសេវានេះប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ NTT docomo។ ・បណ្តាញសេវាគ្មានភាពរអាក់រអួល។ ※សំរាប់ល្បឿននៅតំបន់ Xi ដែល​ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ NTT docomo សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ NTT docomo service area ដើម្បីរកតំបន់សំរាប់ទំនាក់ទំនង។ http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/
▲ត្រលប់ទៅខាងលើវិញ
ពត៌មានលំអិតរបស់ផលិតផល
ទំហំស៊ីម អាចធនបាន បណ្តាញ តំបន់ទំនាក់ទំនង ប្រើ Communication Modeបាន ល្បឿននៃការទំនាក់ទំនង តំបន់សេវា ចំនួនទិន្នន័យប្រើបាន ពេលប្រើប្រាស់ ប្រើតាមថ្ងៃ nano SIM / micro SIM docomo docomo Xi®Network、docomo FOMA®3G Network LTE:2100MHz/1500MHz/800MHz W-CDMA/HSDPA/HSUPA:2100MHz/800MHz សំរាប់ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងតែប៉ុណ្ណោះ ហៅចេញៈ រហូតដល់150Mbps, ហៅចូលៈ 50Mbps គ្រប់តំបន់នៅប្រទេសជប៉ុន (មិនអាចប្រើប្រាស់ក្រៅពីប្រទេសជប៉ុន) អតិបរិមា 200MB/1‌ថ្ងៃ អាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់7ថ្ងៃ APN setting បានរហូតដល់7ថ្ងៃ ការចែងលើកញ្ចប់ កាតដែលផុតកំណត់ហើយគ្មាន APN settingគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បាន។
▲ត្រលប់ទៅខាងលើវិញ
ការណែនាំគួរចងចាំ នឹង ការបង្កាទុកពេលពេលកាន់ស៊ីមកាត៖ ■ មិនត្រូវដាក់ស៊ីមកាតដោយបង្ខំនៅពេលដែលពិបាកដាក់ចូល សូមមេត្តាអានការណែនាំ User's Manual ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការដាក់ចូលមិនប្រក្រតីអាចធ្វើឲ្យស៊ីមកាតខូច ដូចនេះសូមប្រើប្រាស់ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។ ■ ត្រូវរក្សាផ្នែកលោហៈធាតុឲ្យស្អាត។ សូមមេត្តាជូតដោយប្រើប្រាស់នូវក្រណាត់ទន់ នឹង ស្ងួត។ ■ សូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំពាល់ផ្នែកលោហៈធាតុ ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានការដំនើរការមិនត្រឹមត្រូវ។ ■ មិនត្រូវដាក់ស៊ីមកាតផ្តុំចូលគ្នាទេ។ ធ្វើដូចនេះ វាអាចធ្វើឲ្យស៊ីមកាតបាត់បង់ទិន្នន័យ រឺ ដំនើរការមិនប្រក្រតី។ ■ មិនត្រូវពត់ ទំលាក់ ដាក់ត្រាំក្នុងទឹក ឬ ដាក់ស៊ីមកាតនៅក្រោមវត្ថុរឹងណាក៏ដោយ។ ធ្វើបែបនេះ វាអាចធ្វើឲ្យស៊ីមកាតបាត់បង់ទិន្នន័យ រឺ ដំនើរការមិនប្រក្រតី។ ■ សំរាប់ការរក្សាទុក សូមចៀសវាងការដាក់ស៊ីមកាតក្តៅខ្លាំង រឺ មានជាតិសំនើម។ វាអាចធ្វើឲ្យស៊ីមកាតបាត់បង់ទិន្នន័យ រឺ ដំនើរការមិនប្រក្រតី។ ■ សូមកត់ត្រាពត៌មានរាល់ការបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងស៊ីមកាតរបស់អ្នក ព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលពេលទាញយកឯកសារមកវិញ។ សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន ក្រុមហ៊ុននិងមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ទិន្នន័យទេ។ ■ នៅពេលដែល NTT docomo’s data ជាបណ្តាញទំនាក់ទំនង វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ដោយសេរីគ្រប់ទីកន្លែងនៅប្រទេសជប៉ុន។ ■ ស៊ីមកាតនេះប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនង។ សំរាប់ការហៅចេញ សូមមេត្តាប្រើកម្មវិធីសំរាប់ការហៅ ចេញ។ ■ ស៊ីមកាតនេះអាចប្រើបានតែនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសថៃ រឺ ប្រទេសដទៃទៀតបានទេ។ ■ ក្នុងអំឡុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 00:00〜23:59 (ម៉ោងប្រទេសជប៉ុន) លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ data transmission ដល់ទៅ 200MB។ ពីម៉ោង00:00ទៅថ្ងៃបន្ទាប់ លោកអ្នកនិងមានការផ្តល់ជូន200MB បន្ថែមទៀត។ ■សំរាប់ល្បឿនការបញ្ជូនទិន្នន័យ៖ ទាញយកឯកសារ150Mbps / បញ្ចូលឯកសារបាន 50Mbps. ■ ស៊ីមកាតអាចប្រើប្រាស់បានដល់7ថ្ងៃបន្ទាប់ពី APN setting ត្រូវបានដំនើរការរួច។ ■ សំរាប់ការទិញបន្ថែមនូវចំនួនទិន្នន័យ រឺ ផ្លាស់ប្តូរគំរោងគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ។ ■ ស៊ីមកាតនេះមានទំហំប៉ុនទៅនិង microSIM card។ ដូចនេះ វាពិតជាសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ជំនួយ។ ■ NTT docomo’s 3G/4G LTE គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់។ យ៉ាងណាក៏ដោយគឺអាស្រ័យលើប្រភេទនៃឧបករណ៏ដែលប្រើប្រាស់ មានឧបករណ៍​ពីរប្រភេទដែលអាចប្រើជាមួយ 3Gបាន ហើយនិងឧបករណ៏ខ្លះផ្សេងទៀតមិនអាចប្រើប្រាស់បាន។ ■ សំរាប់ស្ថានីយដែលមិនមាននៅខាងក្រោមគឺមិនអា ចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបានទេ។ សំរាប់ស្ថានីយមួយចំនួន លោកអ្នកអាចទំទាក់ទំនងទៅកាន់ហាង រឺ អ្នកផលិត។ LTE:2100MHz/1500MHz/800MHz W-CDMA/HSDPA/HSUPA:2100MHz/800MHz ■ SUGOI SIM ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រាល់ស្ថានីយសំរាប់ទំនាក់ទំនង នឹង ល្បឿនរបស់4G / 3G គឺវាអាស្រ័យតាមតំបន់។ តំបន់ខ្លះ មិនសូវមានបណ្តាញទាក់ទង រឺក៏គ្មានតែម្តង។ ■ ស៊ីមកាតនេះមានថ្ងៃផុតកំនត់ប្រើប្រាស់។ សូមដាក់ APN ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងការបរិច្ឆេទថ្ងៃកំនត់ប្រើប្រាស់ដែលសរសេរនៅលើកញ្ចប់ ហើយការដំនើរការរបស់ស៊ីមកាត។ ប្រសិនបើ APN setting មិនរួចរាល់ដល់ថ្ងៃកំនត់ ស៊ីមកាតគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេ។ ■ បន្ទាប់ពីទិញស៊ីមកាត ហើយលោកអ្នកមិនបានដាក់ឲ្យដំនើរការ លោកអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ រឺ ប្រគល់អោយវិញ រឺ សង់វិញនូវស៊ីមកាតដែលផុតកំនត់បានទេ។ ■ លោកអ្នកមិនអាចប្រើ WIFI ចែកចាយដោយនៅប្រទេសជប៉ុនបានទេ។ ■ ក្នុងករណីដែលបាត់បង់ ដោយការលួច រឺ ខូចស៊ីមកាត លោកអ្នកមិនត្រូវបានសង់ប្រាក់វិញ រឺ ធានាជូននោះទេ។ ▲ត្រលប់ទៅខាងលើវិញ

© XQUEST (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.