ការដំនើរការស៊ីមកាត “SUGOI SIM” ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅប្រទេសជប៉ុន
របៀបប្រើប្រាស់
ពត៌មានលំអិតពីSetting បើសិនជាអ្នកឃើញមានបិតរូបពណ៌ខៀវនៅលើស៊ីមកាត សូមបង្កើត APN នៅក្នុងទូរស័ព្ទ
បើសិនបើលោកប្រើប្រាស់ Android សូមកំនត់ដោយផ្អែកទៅលើវធីសាស្ត្ររបស់ Android។ SUGOI SIM ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រាល់ស្ថានីយសំរាប់ទំនាក់ទំនង នឹង ល្បឿនរបស់4G / 3G គឺវាអាស្រ័យតាមតំបន់។ តំបន់ខ្លះ មិនសូវមានបណ្តាញទាក់ទង រឺក៏គ្មានតែម្តង។
■NAME ■APN ■User Name ■Password ■Authentication type ■PDP type (ex:umbjp) umbjp.com umobile@umobile.jp jpn CHAP or PAP IP
បើសិនជាអ្នកឃើញមានបិតរូបពណ៌ក្រហមនៅលើស៊ីមកាត​
សូមបង្កើត APN នៅក្នុងទូរស័ព្ទ
■NAME ■APN ■User Name ■Password ■Authentication type ■PDP type

pocketsim

 

dm.jplat.net

 

pocket@sim

 

japan

 

CHAP or PAP

 

IP

ពត៌មានលំអិតពី Android សូមមេត្តាមើលវិធីខាងក្រោមប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ទាបជាង Android4.0 ※ការណែនាំ និង ពាក្យពេចន៏មានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើឧបករណ៏ 1. ដាក់ស៊ីមកាតចូលទៅក្នុងឧបករណ៏ Android តាមវិធីដាក់ស៊ីមកាត សូមមេត្តាមើលការដំនើរការឲ្យច្បាស់ទើបអាចប្រើប្រាស់បាន។ យើងខ្ញុំសូមឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលទំហំស៊ីមកាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនលោកអ្នក 2.ចូល [Application List] នៅលើ Home Screen 3.ចូល [Setting] ※ក្នុងករណីដែលចូល [Setting] ហើយមិនចេញ application សូមចូលទៅកាន់ Menu Key នៅលើឧបករណ៏របស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យ Home Screenដំនើរការ បន្ទាប់មកចូល[Setting]វិញ។ ※[Setting] ត្រូវបានសរសេរជា [Main Body Setting] រឺ [System Setting] អាស្រ័យលើឧបករណ៏ 4. ចូល [Others] នៅកន្លែង [Wireless and Network] 5. ចូល [Mobile Network] 6. មើលនៅកន្លែងប្រអប់ [Enable data communication], ហើយចូល [Access Point Name] 7. ចូល [Menu] ※ក្នុងករណីដែល [Menu] icon មិនបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ សូមចុច Menu Keyនៅលើឧបករណ៏។ 8. ចូល [New APN] 9. ចូលទៅ item, ហើយចូល [Menu] icon → [Save] 10. ត្រលប់ទៅ“APN” ហើយចូលទៅកាន់ access point  ការតំលើងរួចរាល់។ សូមមេត្តាសាកល្បងចូល browserដើម្បីសាកអ៊ីនធឺណេត។ ▲ត្រលប់ទៅខាងលើវិញ

© XQUEST (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.