ការដំនើរការស៊ីមកាត “SUGOI SIM” ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅប្រទេសជប៉ុន

Company Profile

Thailand

Company:

XQUEST (Thailand) Co.,Ltd.

President/CEO:

Nobuyuki Youda

Address:

246 Times Square Building 15-01, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

Contact us:

Founded:

May / 2014

Capitalization:

6,000,000 THB

Japan

Company:

XQUEST Inc.

President/CEO:

Nobuyuki Youda

Address:

Wenping Bld. 2F, 3-6-7, Kandakaji-cho ,Chiyodaku , Tokyo 101-0045 Japan

Founded:

March / 2006

Capitalization:

10,000,000 JPY

© XQUEST (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.