ការដំនើរការស៊ីមកាត “SUGOI SIM” ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅប្រទេសជប៉ុន
របៀបSettingលើ iPhone/iPad
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone/iPad វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដំឡើងគោលដៅជាក់លាក់មុនពេលធ្វើដំនើរ។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Safari application នៅក្នុង iPhone ហើយទាញយក profile ។ Profile នេះអាចប្រើប្រាស់បានរាល់ iPhone4/4s and iPhone5។ ※ប្រសិនបានលោកអ្នកមាន APN profile setting ពីក្រុមហ៊ុនដទៃហើយ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែលុបវាចោល។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតក្រុមហ៊ុនដទៃ APN profile setting ត្រូវតែលុបចោលបន្ទាប់ពីប្រើ SUGOI SIM។ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន បើសិនលោកអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់បណ្តាញនេះបានទេ មានន័យថា លោកអ្នកនូវមិនទាន់បានលុបចោលនូវ profile setting ពីមុនរួចទេ។ របៀបSettingលើ iPhone/iPad ១. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Safari ក្នុង iPhone/iPad ហើយទាញយកនូវ Profile
DownLoad បើសិនជាអ្នកឃើញមានបិតរូបពណ៌ខៀវនៅលើស៊ីមកាត សូមទាញយក Profileនេះពីក្នុងវេបសាយ
※អំពី APN setting profile លោកអ្នកត្រូវបង្កើត profile នឹង ការបញ្ជាក់មានរួចជាស្រេច ដូចនេះរាល់ការធ្វេសប្រហែសមិនត្រូវបានធានាទេ។ ※ស៊ីមកាតមិនដំនើរការលើឧបករណ៏ផ្សេងៗ ដូចជាការតំឡើងនូវ iOS រឺ ទៅលើឧបករណ៏ផ្សេងៗទៀត។
DownLoad បើសិនជាអ្នកឃើញមានបិតរូបពណ៌ក្រហមនៅលើស៊ីមកាត សូមទាញយក Profileនេះពីក្នុងវេបសាយ
២. របៀបតំលើង profile
ការទាញយកនិងមានបង្ហាញនៅលើអាក្រង់នៅពេលរួចរាល់។
៣. ការលោតបញ្ជាក់ពេលតំលើង profile
ការបញ្ជាក់ពេលតំលើងនិងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ “Install Button”, បន្ទាប់មក “Install”។ ※ប្រសិនបានលោកអ្នកមាន APN profile setting ពីក្រុមហ៊ុនដទៃហើយ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែលុបវាចោល។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតក្រុមហ៊ុនដទៃ APN profile setting ត្រូវតែលុបចោលបន្ទាប់ពីប្រើ SUGOI SIM។ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន បើសិនលោកអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់បណ្តាញនេះបានទេ មានន័យថា លោកអ្នកនូវមិនទាន់បានលុបចោលនូវ profile setting ពីមុនរួចទេ។
៤. ការបញ្ជាក់ដាក់លេខសំងាត់
បញ្ចូលលេខកូដប្រើប្រាស់លើ iPhone របស់អ្នក
៥. កំពុងតំលើង
ការតំលើង នឹង APN setting គឺត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់។ SUGOI SIMអាចប្រើប្រាស់បាននៅប្រទេសជប៉ុនដោយរប្តូរស៊ីមកាត។
▲トップに戻る

© XQUEST (Thailand) Co.,Ltd. All Rights Reserved.