Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Cumin Co.,Ltd.ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตาม"กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งเน้นคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท Cumin Co.,Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ
พยายามปฏิบัติเพื่อบรรลุการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด เพื่อได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงประกาศ ณ ที่นี้ว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

 

 

[การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล]

เพื่อการบริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในขอบเขตที่ จำเป็น เช่น การทำแบบสอบถาม การบริการส่งข่าวสารทางอีเมล การแจกจ่ายตัวอย่าง การมอบของรางวัล การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ (Mail order business) เป็นต้น กรณีรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะทำโดยจำกัดตามวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น  สำหรับขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม จะไม่กระทำเกินขีดจำกัดที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวม  และขณะทำการรวบรวมจะกระทำด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและความยุติธรรมหากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกค้า จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

 

[เก่ี่ยวกับการควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]

ทั้งนี้บริษัทฯมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยพยายามป้องกันข้อมูลรั่วไหลพร้อมกับทำการควบคุมอย่างเหมาะสม

และสำหรับความเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ

บุคคลภายนอก หรือการสูญหาย การถูกทำลาย การปลอมแปลง บริษัทจะดำเนินมาตรการความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและสมเหตุผล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

สำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล (database)และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯได้จำกัดผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึง (access authority) และควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด

เพื่อการบริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น อาจมีกรณีที่บริษัทฯ มอบความรับผิดชอบให้บุคคลภายนอกดูแลข้อมูลของลูกค้า ซึ่งได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากบริษัท  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะสามารถดูแลข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลกลุ่มบริษัทได้ จะระบุเนื้อหาสำคัญในสัญญาใช้บริการ เช่น การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับ การส่งข้อมูลต่อ เป็นต้น ป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและอื่นๆ พร้อมกับให้ร้านค้าให้ทำการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม

 

 [การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล]

สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวม จะใช้ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การรวบรวม และจะดูแลเอาใจใส่อย่างพอเพียงเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของลูกค้า เมื่อได้รับความร่วมมือในด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า ทางบริษัทฯหรือร้านค้าจะทำการส่งข้อมูลที่เห็นว่าลูกค้าสนใจ

ทางอีเมลหรือวิธีอื่น หากลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว สามารถแจ้งแก่บริษัท หรือร้านค้า เพื่อระงับการส่งข้อมูล

 

[การให้ข้อมูลส่วนบุคคล]

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นร้านค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า อย่างไรก็ตามกรณีได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากคำสั่งทางกฎหมาย หรือกรณีได้รับการร้องขอให้เปิดเผยจากหน่วยงานราชการ เช่น ศาล ตำรวจบริษัทเราก็จะเปิดเผยและให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องมีความยินยอมจากลูกค้า

 

[การเปิดเผยและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล]

เมื่อลูกค้ายื่นขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง บริษัทฯ จะปฏิบัติโดยไม่ล่าช้ายกเว้นกรณีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่าง

ชัดเจน หรือกรณีที่อาจก่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

เมื่อลูกค้าร้องขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง บริษัทฯจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่

ล่าช้า  ในกรณีนี้ เมื่อจำเป็นต้องแก้ไข หรือลบข้อมูล บริษัทฯจะรีบดำเนินการโดยทันที

 

[การพัฒนาระบบภายในองค์กร]

บริษัทฯ มีการจัดกฎระเบียบภายในองค์กรเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนให้กับพนักงานบริษัทฯ และพยายามที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  บริษัทฯจัดเตรียมระบบที่จะตรวจประเมินร้านค้าว่า ได้ทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างพอเพียงหรือไม่

 

[การทบทวน]

สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทฯ จะมีการทบทวนรายละเอียดแต่ละหัวข้อตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

อย่างเหมาะสม แล้วทำการปรับปรุง

 

 [การติดต่อสอบถาม]

สำหรับการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่หน้า Support

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟฟิค รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “คอนเทนท์” ) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ บริษัท Cumin Co.,Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“บริษัทฯ”) เป็นผู้ถือครอง ตราบใดที่ไม่มีสัญกรณ์พิเศษ ห้ามทำการคัดลอก แปล ดัดแปลง ส่งต่อข้อมูล หรือแจกจ่ายคอนเทนต์บนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯก่อน สำหรับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเครื่องหมายที่ใช้ในการบริการ Service Mark โลโก้ และอื่นๆ) บริษัทฯและเจ้าของสิทธิ์ท่านอื่นเป็นผู้ถือครอง และได้ทำเครื่องหมายเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ตามความเหมาะสม

สำหรับคอนเทนท์นเว็บไซต์นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ให้ทราบล่วงหน้า

สงวนลิขสิทธิ์

Copyright(c) © Cumin Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SUGOI SIM